Magyar IskolaimAmerikai iskolaim Amerikai oktatas

Matematika szotar

elemi matematika egyenletek

A lap tortenete

 

email

 

 

Magyar-Angol Matematika szótár

  [A][Á][B][C][Cs][D][E][É][F][G][Gy][H][I][I'][J][K][L][M]
[N][Ny][O][Ó][Ö][Ô][P][R][S][Sz][T][Ty][U][V][Z][Zs]

A

abszolút érték = absolute value
alap (paralelogramma, hármszög, stb.) = base
arány = ratio
aránypár = proportion
aszimptota = asymptote
Top

Á

állítás = statement
átlag = average, mean
átló = diagonal
Top

B

becslés = estimation
behelyettesítés = evaluation
behelyettesítő módszer = substitution method
beírható = circumscribed (hármszögbe írható kör, stb)
bizonyítani = to prove
bizonyítás = proof
Top

C

Top

Cs

csúcs = vertex
Top

D

definíció = definition
deltoid = kite
differenciál és integrálszámítás = calculus
Top

E

egybevágó = congruent
egyenes = line
félegyenes = ray
párhuzamos = parallel
meroleges = perpendicular
kitéro = skew
iránytangens = slope
egyenlet = equation
azonnosság = identity
egyenlet magoldása = solution
elsőfokú = first - degree equation
másodfokú = second - degree equation
egyenletrendszer = system of equtions
behelyettesíto módszer = substitution method
egyenlo együtthatók módszere = addition method
egyenlő = equal
egyenlőtlenség = inequality
együttható = coefficient
elforgatás = rotation
tengely körüli forgatás = rotation about an axis
elipszis = ellipse
eltolás = translation
elv = principle
exponenciális növekedés, fogyás = exponential growth and decay
Top

É

érintő = tangent
érintési pont = point of tangency
érték = value
Top

F

fizika = physics
felszín = surface, surface area
folytonos = continuous
fok (szög mértékegység) = degree
függvény = function
értelmezési tartomány = domain
értékkészlet = range
függőleges = vertical
Top

G

geometria = geometry
gömb = sphere
gráf = graph
elkészíteni a gráfot = sketch the graph
gúla = pyramid
szabályos = regular pyramid
alap = base
oldallapok = lateral faces
oldalmagasság = slant height
Top

Gy

gyökmennyiség = radical
Top

H

halmaz = set
harmadfokú (egyenlet, függvény) = cubic
háromszög = triangle
oldal = side of a triangle
egyenlő szárú = isosceles triangle
szár = leg
egyenlő oldalú = equilateral triangle
általános = scalene
derékszögű = right triangle
átfogó = hypotenuse
befogó = leg
hasáb = prism
alap = base
oldallapok = lateral faces
egyenes- = right prism
ferde- = oblique prism
hasonlóság = similarity
hatvány = power
kitevo = exponent
hatványalak (számoké)= scientific notation
hányados = quotient
henger = cylinder
egyenes- = right cylinder
ferde- = oblique cylinder
Top

I

intervallum = interval
nyitott = open interval
zárt = closed interval
inverz = inverse
Top

I'

J

K

kamat = interest
kamatos kamat = compound interest
alaptoke = principal
kerület = perimeter
kör kerülete = circumference
kiemelés = multiply out
kifejezés = expression
kisebb = less than
kivonás = subtraction
kocka = cube
kombináció = combination
konstans = constant
kordináta rendszer = coordinate system
tengely = axes (x and y axes)
síknegyed = quadrant
origó = origin
pontot elhelyezni = plot the point
kör = circle
átméro = diagonal
körív = arc
húr = chord
sugár = radius
körcikk = sector of a circle
közelítés = approximation
kúp = cone
egyenes- = right cone
ferde- = oblique cone
kúpszeletek = conic sections
Top

L

legalább = at least
legfeljebb = at most
leképezés = mapping
kölcsönösen egyértelmu - = one-to-one mapping
logaritmus = logarithm(s)
természetes = natural logarithm
10-es alapú = common logarithm
Top

M

magasság = height
magasságvonal = altitude
maradék (osztásnál) = remainder
maradék nélkül osztható = evenly divisible
másodfokú (egyenlet, függvény) = quadratic
másodfokú egyenlet megoldóképlete = quadratic formula
mátrix = matrix (többes szám= matrices
megfelelo (szögek, szakaszok, stb) = corresponding
metszéspont = intersection
mértani hely = locus
mértani közép = geometric mean
műveletek sorrendje = order of operations
Top

N

nagyobb = greater than
négyszög = quadrilateral
négyzet = squared
négyzeten = square(pl. 3^2)
négyzetgyök = square root
négyzetté alakítás = complete the square
Top

Ny

O

origó = origin
oszlop = column
osztás = division
osztó = divisor
Top

Ó

Ö

összeadás = addition

O

Top

P

paralelogramma = parallelogram
permutáció = permutation
pont = point
egy egyenesre eso = collinear
egy síkban levo = coplanar
Top

R

rákövetkező = consecutive
rombusz = rhombus

S

sebesség = velocity vagy rate
sík = plane
sor = series
sor (táblázatban, füzetben, mátrixé stb) = row
sorozat = sequence

mértani - = geometric sequence
számtani - =arithmetic sequence
sugársor = 2 vagy több egy ponton átmeno egyenes = concurrent lines
Top

Sz

szakasz = segment
szakaszfelezo meroleges = perpendicular bisector of the segment
szám = number, numeral
egész = whole number
irracionális = irrational
komplex számok = complex numbers
közönséges tört = fraction
számláló = numerator (often just top)
nevezo = denominator (often just bottom)
(legkisebb) közös nevezo = least common denominator törtvonal = fraction line
nemnegatív egész =integer
páratlan = odd
páros = even
racionális = rational
tizedes tört = decimal number
természetes = natural number
valós = real number
számegyenes = number line
számol = compute, calculate
számológép = calculator
számtani közép = arithmetic mean
százalék = percent
szimmetria = symmetry
szomszédos = consecutive (számok stb)
szorzat = product
szorzás = multiplication
szorzótényezo = factor
szorzattá alakítás = factorization
szög = angle
emelkedési = elevation
depressziós = depression
hegyes- = acute angle
tompa = obtuse
egyenes = straight
váltó- = alternate interior angles
csúcs- = vertical angles
Top

T

tag (összeadásban) = term
egytag = monomial
kéttag = binomial
3 tag = trinomial
távolság = distance
tengely = axis
terület = area
téglalap = rectangle
hosszúság = length
szélesség = width
tér = space
térfogat = volume
tétel = theorem, theses
Pitagorasz tétel = Pythagorean Theorem
több = more
trigonometria = trigonometry
tulajdonság = property
tükrözés = reflection
Top

Ty

U

V

valószínuség = probability
változó = variable
vegyes tört = mixed numeral
vektor = vector
hossz = magnitude
skalár szorzat = dot product
véges = finite
végtelen = infinity
végtelen sok = infinitely many
vízszintes = horizontal
Top

Z

zárójel = parantheses ()
kapcsos{} = braces vagy 'curly braces'
szögletes[ ] = brackets

Zs

Top